Architecture Final project

  Meitar Keshet

  meitarkeshet@gmail.com
  arch2020.bezalel.ac.il/%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%a8-%d7%a7%d7%a9%d7%aa-%d7%95%d7%92%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%9c-%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%90/

  Arch. In-Formation

  כולנו שואפים לעתיד טוב יותר וכולנו רוצים לעצב ערים חכמות יותר. אבל מה הם הדברים שהופכים עיר ל"טובה"? על פי הגדרת האו"ם, עיר טובה הינה בעלת ארבעה מאפיינים: מכילה, בטוחה, גמישה ומקיימת. בכדי לתרום לשיח הגלובלי, אימצנו הגדרה זו שמאפשרת לנו להתייחס ליעדי פיתוח בר קיימא של האו"ם. SDG11 יעדי פיתוח בר קיימא הינם למעשה 17 נושאים שהאו"ם מבקש לעמוד בהם עד שנת 2030.. נושא מספר 11 מתייחס להתפתחות הערים בעולם ולבעיות כמו האצה בקצב העיור, נגישות לתחבורה ציבורית, זיהום אוויר וכו' מתוך רצון לכמת את האתגרים על מנת להתקרב ליעדי פיתוח בר קיימא של האו"ם, אספנו 57 שכבות מידע ומפות ממקורות שונים כגון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שירות ג'י איי אס וסימולציות ממוחשבות. נותרה אם כך רק בעיה אחת. חלק מהמידע שאספנו הגיע בפורמט דו ממדי בזמן ששכבות מידע אחרות הגיעו כקבצים תלת ממדיים, שכבות מסוימות היוו נקודות ציון במרחב, לעומת אחרות שהיו למעשה טקסט פשוט, שכבות אחדות הציגו איכויות ביחס לאחרות שהציגו כמויות וכו'. בכדי להשמיש את שכבות המידע, המרנו אותן לשכבות בעלות מכנה משותף אחד- גריד נקודות מרווח באופן שווה, כאשר כל נקודה מציינת ערך מספרי שנמדד באותה נקודת ציון, במרחב. כעת יכולנו לשאול שאלות כמותניות במקום איכותניות , למשל אם עד כה שאלנו איך יהיה הבניין, כעת התפנינו לשאול כמה יהיה בניין בנקודה מסוימת במרחב? על ידי הפיכת נפח הבניין למשתנה התלוי שלנו, מצאנו קורלציות בינו לבין שאר שכבות המידע. בהתבסס על השלב הראשון, יכולנו להבין מה גודל הנפח בנקודות ספציפיות במרחב. השלב הבא בתהליך הינו יצירת הנפחים עצמם! בכדי ליצור את הנפחים, הגדרנו מסגרות פעולה בתוכן הצבנו שדות וקטוריים בזויות רנדומאליות, סביבם פיזרנו נקודות ואתחלנו לולאה. בכל סיבוב, הנקודות חגו בסיבובים קרובים או רחוקים לשדות הוקטוריים והנפח של ענן הנקודות חושב. הלולאה הסתיימה ברגע שהנפח של הנקודות היה שווה לנפח החזוי באותה חלקה ספציפית, כך נוצרו הצורות. הצורות עצמן נדיפות, כמעט בלתי ניתנות לחיזוי כך שהשינוי הכי קטן בפרמטרים יכול להוביל לצורה שונה לחלוטין. בתום צבירת קבוצות רבות של איטרציות הצעד הבא הינו סינון הקבוצות בהתאם לבדיקות צל, בדיקות הנוגעות לכמות אנרגיה שהנפחים יבזבזו וסימולציות א-לינאריות בתוך נט-לוגו, ששמות דגש על מאפיינים של קבוצות קהל שונות. (מאפיינים הנובעים משכבות המידע שנאספו בתחילת הדרך). בשלב זה החלפנו תפקידים ממתכננים אורבניים לאדריכלים. בחרנו שלושה נפחים מתוך תוכנית האב והתחלנו לפתח אותם. ניסחנו קו ושפה ויזואלית לחזית, מתוכם יצרנו מערכת קונסטרוקטיבית חיצונית. הגדרנו את עובי החזית בהתאם לכמות השמש השוטפת כל פאה, שיחקנו עם חלליות המבנים בהתאם לחוזק אטרקטורים הדוחים חומר או מאפשרים אותו בגבולות מסוימים ולבסוף, התנסינו בפיתוח מערכות תנועה א-ורטיקליות.

  Architecture Design Digital Innovation Sustainable Bezalel Award Urban
  project-image-2
  project-image-2
  project-image-3
  project-image-4

  Additional Options:

  Air series‎
  Three masses on the body
  LOVE & HATE
  Interlacing
  The commercial square
  בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖ בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020 ↖

  UX/UI: Re-Levant

  Development: Tranquilo