בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020

  בחסות קרן ג׳ק, ג׳וזף ומורטון מנדל קליבלנד, אוהיו, ארה״ב | Sponsored by the Jack, Joseph and Morton Mandel Foundation, Cleveland, Ohio, USA

  2m 2m 2m
  ?life Still
  2m 2m 2m
  Dead Space
  2m 2m 2m
  Audition
  2m 2m 2m
  Voyeurism
  2m 2m 2m
  Safta’s Living Room
  2m 2m 2m
  عـــابـــــــــــــــــــــــرون⁣
  2m 2m 2m
  Work in Progres
  2m 2m 2m
  2m 2m 2m
  2m 2m 2m
  Curiosities
  2m 2m 2m
  Diasporic Heritage
  2m 2m 2m
  Towards the Heterogeneous Fabric
  2m 2m 2m
  Chasing coral
  2m 2m 2m
  Imprisoned
  2m 2m 2m
  The Theater Came to Town
  2m 2m 2m
  Oh, My Country! My Homeland! (Hoi , Artzi, Moladeti)
  2m 2m 2m
  SEA THE FUTURE
  2m 2m 2m
  Into the Rabbit Stomach
  2m 2m 2m
  Dis-,Dis-, Dis
  2m 2m 2m
  little birds can remember
  2m 2m 2m
  2m 2m 2m
  2m 2m 2m
  Symmetry and Asymmetry
  2m 2m 2m
  Late
  2m 2m 2m
  My Home's Beat
  2m 2m 2m
  Leftovers
  2m 2m 2m
  Interlacing
  2m 2m 2m
  Inside Craft
  2m 2m 2m
  Controlled Fire
  2m 2m 2m
  One. Two. Home
  2m 2m 2m
  15 seconds
  2m 2m 2m
  Urban repression
  2m 2m 2m
  Home, дом
  2m 2m 2m
  TRANS.PORT.ALL TLV
  2m 2m 2m
  Between blowing land and desert
  2m 2m 2m
  Water to the Edge of Soul
  2m 2m 2m
  2m 2m 2m
  Earthenwind
  2m 2m 2m
  The mirror stage 2.0
  2m 2m 2m
  MorPho
  2m 2m 2m
  PlastiFantasti – Using Plastic Better
  2m 2m 2m
  The Museum As An Urban Event