בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020

  בחסות קרן ג׳ק, ג׳וזף ומורטון מנדל קליבלנד, אוהיו, ארה״ב | Sponsored by the Jack, Joseph and Morton Mandel Foundation, Cleveland, Ohio, USA

  2m 2m 2m
  MEGALAPOLIS
  2m 2m 2m
  Neoorganism
  2m 2m 2m
  Jerusalem - Berlin - Jerusalem Education - Love - Education
  2m 2m 2m
  Production Show
  2m 2m 2m
  Cocoon 
  2m 2m 2m
  Load (2)
  2m 2m 2m
  Weaver of the Procession (Pine processionary)
  2m 2m 2m
  Subject
  2m 2m 2m
  DAH_3
  2m 2m 2m
  The Theater Came to Town
  2m 2m 2m
  Three masses on the body
  2m 2m 2m
  UV-ind
  2m 2m 2m
  Inside Out
  2m 2m 2m
  States
  2m 2m 2m
  2m 2m 2m
  Journey of the Multicolored Man
  2m 2m 2m
  little birds can remember
  2m 2m 2m
  2m 2m 2m
  Utilizing Carpentry Waste
  2m 2m 2m
  Spirit of tool’s
  2m 2m 2m
  Melody of War
  2m 2m 2m
  WHATDOYOUWANT
  2m 2m 2m
  Forming Outlines : Across the Jordan Valley
  2m 2m 2m
  Ampliphone
  2m 2m 2m
  2m 2m 2m
  I Wish
  2m 2m 2m
  Yet The Sea Is Not Full
  2m 2m 2m
  I Peeled an Orange
  2m 2m 2m
  Curiosities
  2m 2m 2m
  Der End
  2m 2m 2m
  Work in Progres
  2m 2m 2m
  The girl I was
  2m 2m 2m
  There are spaces between the teeth that cannot be hidden
  2m 2m 2m
  Manna
  2m 2m 2m
  15 seconds
  2m 2m 2m
  TRANS.PORT.ALL TLV
  2m 2m 2m
  Local case of circular urban planning