בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020

  בחסות קרן ג׳ק, ג׳וזף ומורטון מנדל קליבלנד, אוהיו, ארה״ב | Sponsored by the Jack, Joseph and Morton Mandel Foundation, Cleveland, Ohio, USA

  2m 2m 2m
  The girl I was
  2m 2m 2m
  Malisha square dress
  2m 2m 2m
  Vacation
  2m 2m 2m
  MEGALAPOLIS
  2m 2m 2m
  Who is behind the veil?
  2m 2m 2m
  GG – Glow to Go
  2m 2m 2m
  Audition
  2m 2m 2m
  Destination: Jericho
  2m 2m 2m
  In Memory of Qin Shi
  2m 2m 2m
  Capsule
  2m 2m 2m
  Forming Outlines : Across the Jordan Valley
  2m 2m 2m
  Blues
  2m 2m 2m
  Voyeurism
  2m 2m 2m
  Train Station; Tel Aviv Bnei Brak
  2m 2m 2m
  Imprisoned
  2m 2m 2m
  ?life Still
  2m 2m 2m
  The Children & The Wolf
  2m 2m 2m
  Safta’s Living Room
  2m 2m 2m
  2m 2m 2m
  One Shot
  2m 2m 2m
  Katchke
  2m 2m 2m
  Yet The Sea Is Not Full
  2m 2m 2m
  Controlled Fire
  2m 2m 2m
  2m 2m 2m
  TALK
  2m 2m 2m
  Beit Shemesh The secularized block
  2m 2m 2m
  Grow – Bring Nature Inside
  2m 2m 2m
  Sunbird
  2m 2m 2m
  Jerusalem: beyond the holy city
  2m 2m 2m
  Urban_user_experience #
  2m 2m 2m
  Oh, My Country! My Homeland! (Hoi , Artzi, Moladeti)
  2m 2m 2m
  Cycle House
  2m 2m 2m
  Last Seen
  2m 2m 2m
  Load (2)
  2m 2m 2m
  SEA THE FUTURE
  2m 2m 2m
  I Will Love You
  2m 2m 2m
  Outstanding Family
  2m 2m 2m
  In Constant Movement
  2m 2m 2m
  Circular Living
  2m 2m 2m
  Cycle House
  2m 2m 2m
  Tailored for anxietie