בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020

  בחסות קרן ג׳ק, ג׳וזף ומורטון מנדל קליבלנד, אוהיו, ארה״ב | Sponsored by the Jack, Joseph and Morton Mandel Foundation, Cleveland, Ohio, USA

  2m 2m 2m
  Transparent
  2m 2m 2m
  The unity of opposites
  2m 2m 2m
  Home Exercise Equipment
  2m 2m 2m
  I Wish
  2m 2m 2m
  A Tale of Five
  2m 2m 2m
  Blubbles
  2m 2m 2m
  Tailored for anxietie
  2m 2m 2m
  The Children & The Wolf
  2m 2m 2m
  Divide by Two
  2m 2m 2m
  For Signs and for Seasons
  2m 2m 2m
  Dis-,Dis-, Dis
  2m 2m 2m
  Journey of the Multicolored Man
  2m 2m 2m
  Unsuitable
  2m 2m 2m
  Last Seen
  2m 2m 2m
  Spirit of tool’s
  2m 2m 2m
  Who is behind the veil?
  2m 2m 2m
  Discontent of Design
  2m 2m 2m
  This Shit is Just Getting Bigger
  2m 2m 2m
  عـــابـــــــــــــــــــــــرون⁣
  2m 2m 2m
  The Goo
  2m 2m 2m
  3x are interrupting my view
  2m 2m 2m
  The girl I was
  2m 2m 2m
  little birds can remember
  2m 2m 2m
  Blues
  2m 2m 2m
  I've Never Felt this Way Before
  2m 2m 2m
  Production Show
  2m 2m 2m
  Looking For a Place
  2m 2m 2m
  IRoads
  2m 2m 2m
  Arch. In-Formation
  2m 2m 2m
  anchor
  2m 2m 2m
  Water to the Edge of Soul
  2m 2m 2m
  WHATDOYOUWANT
  2m 2m 2m
  Waiting Stop
  2m 2m 2m
  Arch. In-Formation
  2m 2m 2m
  Since we never even here
  2m 2m 2m
  2m 2m 2m
  Dead Space
  2m 2m 2m
  Loop City | A new metropolis in Israel
  2m 2m 2m
  Peels
  2m 2m 2m
  Aqualibrium - Salame Canal