בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020

  בחסות קרן ג׳ק, ג׳וזף ומורטון מנדל קליבלנד, אוהיו, ארה״ב | Sponsored by the Jack, Joseph and Morton Mandel Foundation, Cleveland, Ohio, USA

  2m 2m 2m
  Moonscape
  2m 2m 2m
  2.5D
  2m 2m 2m
  Tailored for anxietie
  2m 2m 2m
  White water
  2m 2m 2m
  This Shit is Just Getting Bigger
  2m 2m 2m
  The Children & The Wolf
  2m 2m 2m
  Earthenwind
  2m 2m 2m
  XXX Feeding Ceramic Element with Iron
  2m 2m 2m
  Gallop
  2m 2m 2m
  MorPho
  2m 2m 2m
  Melody of War
  2m 2m 2m
  2m 2m 2m
  TALK
  2m 2m 2m
  Arch. In-Formation
  2m 2m 2m
  Structures of (no) thingness
  2m 2m 2m
  Eternal skin article
  2m 2m 2m
  טיפה תספיק // A Drop Will Do// قطرة بتكف
  2m 2m 2m
  There is grace in it
  2m 2m 2m
  Orlando
  2m 2m 2m
  #I_SAID YES
  2m 2m 2m
  Production Show
  2m 2m 2m
  Neoorganism
  2m 2m 2m
  Hacli
  2m 2m 2m
  Dead Space
  2m 2m 2m
  Local case of circular urban planning
  2m 2m 2m
  Blues
  2m 2m 2m
  Into the Rabbit Stomach
  2m 2m 2m
  The Frog
  2m 2m 2m
  Alternative Grief Ceremony
  2m 2m 2m
  I Will Love You
  2m 2m 2m
  Resource
  2m 2m 2m
  Living under construction
  2m 2m 2m
  A Path to Jaffa Gate
  2m 2m 2m
  Cycle House
  2m 2m 2m
  Safta’s Living Room
  2m 2m 2m
  2m 2m 2m
  Academy City - Jerusalem
  2m 2m 2m
  Growth
  2m 2m 2m
  MEGALAPOLIS
  2m 2m 2m
  River - city - desert