בצלאל בוגרי.ות 2020 ↖ Bezalel Graduates 2020 ↖ بتسلئيل خريجي/ات 2020

  בחסות קרן ג׳ק, ג׳וזף ומורטון מנדל קליבלנד, אוהיו, ארה״ב | Sponsored by the Jack, Joseph and Morton Mandel Foundation, Cleveland, Ohio, USA

  2m 2m 2m
  Between blowing land and desert
  2m 2m 2m
  Journey of the Multicolored Man
  2m 2m 2m
  Hospital/City center
  2m 2m 2m
  Passage
  2m 2m 2m
  Last Seen
  2m 2m 2m
  from #meToo to #WeDo
  2m 2m 2m
  2m 2m 2m
  Fabric
  2m 2m 2m
  Jerusalem: beyond the holy city
  2m 2m 2m
  TALK
  2m 2m 2m
  UV-ind
  2m 2m 2m
  Destination: Jericho
  2m 2m 2m
  This is not a nursing home
  2m 2m 2m
  Malisha square dress
  2m 2m 2m
  Sabba
  2m 2m 2m
  For Signs and for Seasons
  2m 2m 2m
  Load (2)
  2m 2m 2m
  from #meToo to #WeDo
  2m 2m 2m
  Seam Zone
  2m 2m 2m
  Symmetry and Asymmetry
  2m 2m 2m
  I Wish
  2m 2m 2m
  There are spaces between the teeth that cannot be hidden
  2m 2m 2m
  Three masses on the body
  2m 2m 2m
  The mirror stage 2.0
  2m 2m 2m
  Aqualibrium - Salame Canal
  2m 2m 2m
  Aqualibrium - Salame Canal
  2m 2m 2m
  Blubbles
  2m 2m 2m
  Dis-,Dis-, Dis
  2m 2m 2m
  Let’s
  2m 2m 2m
  Together Forever
  2m 2m 2m
  Train Station; Tel Aviv Bnei Brak
  2m 2m 2m
  Inside Out
  2m 2m 2m
  2m 2m 2m
  Local case of circular urban planning
  2m 2m 2m
  Peels
  2m 2m 2m
  טיפה תספיק // A Drop Will Do// قطرة بتكف
  2m 2m 2m
  Der End
  2m 2m 2m
  Tailored for anxietie
  2m 2m 2m
  Unsuitable
  2m 2m 2m
  Outstanding Family
  2m 2m 2m
  In Memory of Qin Shi
  2m 2m 2m
  #I_SAID YES
  2m 2m 2m
  There is grace in it
  2m 2m 2m
  Hacli
  2m 2m 2m
  My Home's Beat
  2m 2m 2m
  White water
  2m 2m 2m
  Looking For a Place
  2m 2m 2m
  ‘Vessel Carrier'